NewSoTech TiSurf and the MMS

04-Apr-2015

 

On April 4, 2015, four Magnetospheric Multiscale Mission (MMS) space crafts will start the weeklong process of gradually letting out TiSurf probes. Each craft has four spherical titanium probes processed with TiSurf. Each probe is on a 48-meter long wire cable which gradually will be rotated out of the MMS craft during a week’s time.

Previously, on March 12, 2015, four identical NASA space crafts were sent into space. The crafts will be in a pyramid formation in the Earth’s magnetosphere. The aim of the MMS is to study how the Earth’s magnetic field is affected by solar storms and how the charged particles, space plasma, move within the magnetosphere. The MMS aims to clarify a fundamental physical phenomenon that plays a key role in how the sun interacts with the Earth and other planets. The phenomenon is called ”reconnection”, and refers to the energy transfer between particles and electromagnetic fields. The process drives phenomena such as the northern lights, and is also believed to be behind solar flares and many astrophysical phenomena, such as solar flare and space storms. The TiSurf probes’ part of the mission is to measure electrical fields.

In conjunction with solar flares and space storms, the Earth’s atmosphere is hit by intense particle flows which, in addition to generating intense northern lights, also can knock out satellites, cause disturbances or interruptions in electrical power grids, make GPS navigation and radio wave propagation difficult, as well as generate significant electrical currents which make pipelines rust faster.

MMS research will hopefully contribute to a greater understanding of how solar storms affect the magnetosphere and how in the future we will be able to protect the systems that are affected.

NASA’s budget for the MMS project is over $1 billion.

NewSoTech’s TiSurf processfor titanium has been tested for space projects by NASA and the University of Uppsala/Ångströms laboratory. Tests show that Titanium Nitride is by far the best surface for photoelectric properties, resistance to particle impact and erosion resistance. TiSurf is today the standard for surface materials for probes in space and is part of a number of ESA and NASA projects, including the Cassini satellite and MMS. The creator of the TiSurf process, Erik Johansson, is currently part of the NewSoTech technical team that is further developing TiSurf technology in order to industrially produce eco-efficient components for demanding applications which strive for low friction, low weight and high resistance to corrosion, e.g. next-generation vehicles, offshore, the energy sector, chemical industries, etc. An upcoming area is replacing components with hard-chrome, which will be produced restrictively due to negative environmental impact. TiSurf is 2-3 times harder than hard-chrome and is a ”green choice”.

For more information:

NewSoTech TiSurf, www.tisurf.se

NewSoTech TiSurf och MMS missionen i jordens magnetosfär (Sv)

NewSoTech TiSurf och MMS missionen i jordens magnetosfär
Nu den 4 april påbörjar de fyra MMS farkosterna den veckolånga processen med att successivt släppa ut TiSurf proberna. Varje farkoster har med sig fyra sfäriska titanprober processade med TiSurf. Varje prob sitter på en 48 meter lång wirekabel som successivt kommer att roteras ut från MMS farkosterna under en veckas tid.

Tidigare den 13 mars 2015 sändes fyra identiska NASA rymdfarkoster upp i rymden. Farkosterna kommer att ligga i en pyramidliknande formation inom jordens magnetosfär. Uppdraget kallas MMS, Magnetospheric Multiscale. Syftet är att studerar hur jordens magnetfältet påverkas av solstormar och hur de laddade partiklarna, rymdplasman, rör sig inom magnetosfären. TiSurf probernas del i uppdraget är att mäta elektriska fält. Det vetenskapliga syftet med MMS är att klarlägga ett grundläggande fysikaliskt fenomen som har en nyckelroll för hur solen växelverkar med jorden och andra planeter. Fenomenet kallas ”reconnection”, och handlar om energiöverföring mellan partiklar och elektromagnetiska fält. Processen driver fenomen som norrsken och tros även ligga bakom soleruptioner och många astrofysikaliska fenomen, t ex solstormar och rymdoväder.

I samband med solstormar och rymdoväder träffas jordatmosfären av intensiva partikelflöden som utöver att alstra intensiva norrsken också kan slå ut satelliter, ge störningar eller avbrott i elkraftsnätet, försvåra GPS-navigering och radiovågsutbredning, samt generera kraftiga jordströmmar som får pipelines att rosta snabbare.

MMS forskning ska förhoppningsvis bidra till en större förståelse för hur solstormar påverkar magnetosfären och hur man i framtiden ska kunna skydda de system som påverkas.

NASAs budget för MMS projektet är över 1 miljard dollar.


NewSoTech TiSurf process för titan har för Rymdprojekt testats av NASA och Uppsala Universitet/Ångströms laboratorium. Testerna visar att titannitrid är överlägset bästa ytmaterialet när det gäller fotoelektriska egenskaper, motståndskraft mot partikelpåverkan och erosionsmotstånd. TiSurf är idag standard som ytmaterial till prober i rymden och finns med i flera ESA och NASA projekt, bland annat Cassini satelliten och MMS Mission. TiSurf processens upphovsman är Erik Johansson. Erik är en del av NewSoTech tekniska team som idag vidareutvecklar TiSurf-tekniken i syfte att industriellt producera miljöeffektiva komponenter för krävande applikationer med krav på låg friktion, låg vikt och högt korrosionsmotstånd. T.ex. offshore, energisektor, processindustri och nästa generation fordon. TiSurf är en fullgod om inte bättre ersättare för hårdkrom. Komponenter med hårdkrom kommer produktionsmässigt regleras hårdare på grund av sin negativa miljöpåverkan. TiSurf är 2-3 ggr hårdare än hårdkrom och är ett ”grönt val”.

För mer information:


Artiklar:

 

Drop us a line


Address

Office: Kyrkogatan 1, 792 30 Mora, Sweden

Mail: Box 256, 792 24 Mora, Sweden


Phone

+46 250 141 00